Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Coolthings.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

U kan onze algemene voorwaarden hier downloaden.

Ondernemingsgegevens


Beeld & Klank Patrick Verheeken bvba
Sint-Gillisstraat 22 - 9170 De Klinge

België
BTW: BE O887.983.134
E-mail: info(at)coolthings.be
Tel: 00 32 (0) 3 7707348

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Coolthings.be, een onderdeel van Beeld & Klank Patrick Verheeken bvba met maatschappelijke zetel te 9170 De Klinge (België),  BTW BE 0887.983.134, RPR Dendermonde, (hierna 'Coolthings.be’) biedt haar klanten de mogelijkheid om diverse goederen uit onze webshop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website en derhalve klant bij Coolthings.be. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Coolthings.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Coolthings.be of Beeld & Klank Patrick Verheeken bvba aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wij besteden er erg veel aandacht aan om onze prijzen correct op de webshop te vermelden. Indien toch blijkt dat de prijs foutief is, behouden wij ons het recht om uw bestelling te weigeren. U zal dan de correcte informatie ontvangen. 

Aanbiedingen op onze website zijn niet te combineren met kortingen in welke vorm dan ook.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Coolthings.be niet. Coolthings.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Coolthings.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact te nemen via de ticketservice op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Coolthings.be. Coolthings.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het aanbod op onze webshop te kopen.

  • Een aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Coolthings.be.
  • De artikelen worden thuis bij de klant geleverd volgens de voorwaarden in artikel 7.


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bankcontact
  • via overschrijving op rekeningnummer BE
  • via Paypal
  • via IDeal 

Coolthings.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of per E-mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Coolthings.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Coolthings.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Beeld & Klank Patrick Verheeken bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt CoolThings.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

[b. Commerciële garantie

In een aantal gevallen kan er worden geopteerd voor een aanvullende extra waarborg op onze producten. Er zal telkenmale melding worden gemaakt per product met de daarbij horende meerkost. De verlengde waarborg wordt steeds afgesloten tussen de klant en de firma die modaliteiten voor deze waarborg op zich neemt. 

c. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Coolthings.be  klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Coolthings.be.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

De garantiebepalingen worden steeds door CoolThings.be overgenomen van de fabrikant. Desgevalend zijn steeds de  voorwaarden van de fabrikant geldend.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan Coolthings.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Coolthings.be klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Coolthings.be  Sint-Gillisstraat 22 9170 De Klinge.

Alle goederen dienen ons te worden bezorgd via een verzekerde en aangetekende zending, dit kan via Bpost of een andere koerierdienst. Bij uw goederen voegt u volgend ingevuld formulier: Retourdocument.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Coolthings.be zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Zelfs een product uit de verpakking nemen houdt een waardevermindering in van ten minste 25% zelfs al blijkt het product ongeschonden. 

Enkel artikelen die zich in de originele ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.
  4° betreffende de levering van goederen verkocht als solden- of eindereeksartikel.

Artikel 10: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Coolthings.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • De noodzakelijke communicatie betreffende uw bestelling.
  • Het versturen van nieuwsbrieven (u kan hierop ten allen tijde uitschrijven).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Coolthings.be Sint-Gillisstraat 22, 9170 De Klinge, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Coolthings.be  Sint-Gillissstraat 22  9170 De Klinge  [email protected] 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Coolthings.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

Coolthings.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

Artikel 11; Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Coolthings.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Klantendienst

De Coolthings.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 3 7707348, via e-mail op info(at)coolthings.be of per post op het volgende adres Sint-Gillisstraat 22, 9170 De Klinge België. 

Artikel 14: Promoties 

Artikelen in promotie kunnen niet geretourneerd worden. Het gaat steeds over producten die in stock zijn en in perfecte staat verkeren. Deze artikels zijn dikwijls maar beschikbaar in één kleur en soms gaat het over het laatste item uit die reeks. Indien het over een demotoestel gaat zal dit steeds worden aangegeven.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Beeld & Klank Patrick Verheeken Bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Coolthings.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »